Adatvédelmi TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatvédelmi TÁJÉKOZTATÓ

Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

 

I. A Tájékoztató célja és hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

 Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a tájékoztató tartalmát, de fenntartja magának a jogot a tájékoztató megváltoztatására azzal, hogy a változásokról kellő időben értesíti közönségét.

 A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

 II. Irányadó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 2. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 3. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)

III. Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

Cégnév: Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő”)

Székhely: 8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087 hrsz

Cégjegyzékszám: 07 09 018249

Adószám: 22641306-2-07

Nyilvántartó bíróság: Fejér megyei Bíróság, mint cégbíróság

Telefonszám: +36/22/200-204

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi tisztviselő: Törzsök Erzsébet (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; +36704438352)

IV. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

Az Adatkezelő adatkezeléseit a GDPR-ban rögzített jogalappal, így különösen az érintettek hozzájárulása alapján, szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében, jogszabályi kötelezettség teljesítése során, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekében alapján végzi. Az érintett bármikor kérhet részletes tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, illetve hozzáférhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, bizonyos esetekben pedig tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, valamint élhet adathordozhatósághoz való jogával. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az érintett ezen hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek (címzettek) felé továbbítja az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét. A Társaság az érintett kérelmére rendelkezésre bocsátja adatfeldolgozóinak listáját.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

1. Információszolgáltatás

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: felvilágosítás nyújtása, tájékoztatás

Adattovábbítás: -

Adatfeldolgozók: -

Az adatok törlésének határideje: teljes körű tájékoztatás megadása után legkésőbb 12 hónappal

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: hiányos tájékoztatás, információ nyújtás elmaradása

2. Online helyfoglalás

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, székhely/település, telefonszám és e-mailcím, érkezés időpontja; opcionálisan megadandó adatok: létszám (életkor és foglalkozás szerint bontva), szervezet

Az adatkezelés célja: online helyfoglalás

Adattovábbítás: -

Adatfeldolgozók: -

Az adatok törlésének határideje: a program lebonyolításától számított 12 hónapon belül

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: online helyfoglalás ellehetetlenülése

3. Számlázás

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: név, számlázási cím

Az adatkezelés célja: a Számviteli törvénynek megfelelő adattartalmú számla kiállítása

Adattovábbítás: a számla kiállítása érdekében (számlázóprogramon keresztül)

Továbbított adatok köre: név, számlázási cím

Adatfeldolgozók: számlázóprogram üzemeltetője, a NATURASOFT Magyarország Kft. (lásd lent)

Az adatok törlésének határideje: a számla kiállítását követő 8. év végéig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: számla kiállításának és így az adott adásvétel ellehetetlenülése

Az adatfeldolgozó neve: NATURASOFT Magyarország Kft.

Az adatfeldolgozó címe: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefon: 06-30-945-6880

honlap: https://www.naturasoft.hu/

4. Panaszkezelés

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: név, lakcím, aláírás, illetve a vásárló által a vásárlók könyvében megadott egyéb személyes adat

Az adatkezelés célja: vásárlók, illetve fogyasztók panaszainak nyilvántartása, elintézése

Adattovábbítás: az eljáró hatóság részére a panasz elintézése céljából

Adatfeldolgozó: -

Az adatok törlésének határideje: a panasz megtételének évének lezártát követő 5. év vége

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: vásárlói, illetve fogyasztói panasz elintézésének ellehetetlenülése

5. Munkaerő toborzás

Az adatkezelés jogalapja: érintteti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, lakcím (utca, házszám, város, irányítószám, ország), telefonszám, e-mail cím, születési dátum, fénykép, önéletrajz (iskolázottsági adatok, korábbi munkahelyek megnevezése), illetve bármely egyéb, a pályázó által önkéntesen szolgáltatott adat

Az adatkezelés célja: nyitott pozíció betöltése; a sikertelen pályázat lezárulását követően megadott, kifejezett hozzájárulás esetén a CV-k készleten tartása a jövőben megüresendő pozíció(k) betöltése céljából.

Adattovábbítás: -

Adatfeldolgozók: -

Az adatok törlésének határideje: a kiválasztási folyamat lezárultát követő 90 nappal; kifejezett hozzájárulás esetén a hozzájárulás megadásától számított 1 év

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: érvénytelen álláspályázat

6. Kamerás megfigyelés a Társaság székhelyén

Az adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdeke

A kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő)

Az adatkezelés célja: kamerákkal történő megfigyelés vagyonvédelem és emberi élet, testi épség védelme céljából

Adattovábbítás: a kamerarendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozó részére

Adatfeldolgozó: a kamerarendszer üzemeltetője, a DataTrans Kft.

Az adatok törlésének határideje: felhasználás hiányában 30 nap elteltével

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: látogatók/ügyfelek esetén nem lépnek be a Társaság székhelyére, munkavállalók esetében munkaviszony nem létesíthető

Az adatfeldolgozó neve: DataTrans Kft.

Az adatfeldolgozó címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11. 2. em. 24.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefon: +36 22 505-750

honlap: www.datatrans.hu

7. Gépjármű beléptetőrendszer a Társaság székhelyén

Az adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdeke

A kezelt adatok köre: az érintett személygépjárműjének rendszáma, valamint az ebből kikövetkeztethető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő)

Az adatkezelés célja: Területre belépő munkavállalók és látogatók nyilvántartása; jogszerű parkolás biztosítása; gyors és szakszerű ki- és beléptetés lebonyolítása; vagyonvédelem

Adattovábbítás: -

Adatfeldolgozó: -

Az adatok törlésének határideje: az adott nap végéig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: látogatók/munkavállalók nem tudnak a Társaság területén belül parkolni

8. Fényképek közzététele

A Társaság a honlapján (www.kempp.hu), valamint közösségi média oldalain (facebook) az általa szervezett eseményekről (pl. hagyományőrző rendezvény) készült fényképeket tesz közzé, amelyen sok esetben beazonosíthatóak az érintettek, így ezen fényképek személyes adatnak minősülnek. A Társaság képviselője ezen eseményeket megelőzően minden esetben szóban tájékoztatja az érintetteket, hogy azon fényképek készülnek, amelyeket a Társaság később közzétehet honlapján és közösségi média felületein, és ehhez a résztvevők részvételükkel kifejezett tiltakozás hiányában hozzájárulnak. Ezt követően a Társaság képviselője, illetve a fényképész felszólítja a résztvevőket, hogy aki nem szeretne a fényképeken szerepelni, jelezze (róluk a rendezvényen nem készül fénykép vagy legfeljebb tömegfelvétel készül), illetve tájékoztatja az érintetteket arról, milyen csatornákon (személyesen, postai úton, e-mailben) kérhetik a közzétett fényképek törlését, ha esetleg a későbbiekben meggondolnák magukat.

Az adatkezelés jogalapja: aktív, ráutaló magatartással megadott érintteti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: képmás

Az adatkezelés célja: a Társaság eseményeinek reklámozása, vonzóbbá tétele potenciális ügyfelek, látogatók és munkavállalók részére

Adattovábbítás: közösségi média felületeken történő közzététel (facebook)

Az adattovábbítás jogalapja: aktív, ráutaló magatartással megadott érintteti hozzájárulás

Adatfeldolgozó: -

Az adatok törlésének határideje: az adott esemény promótálásának időtartamáig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: érintettről nem készül fénykép

9. Az Adatkezelő honlapjának cookie-kezelése

A cookie-k olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a felhasználó számítógépére úgy, hogy azokat a felhasználó internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k letöltését és használatát, a felhasználó azonban a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasíthatja vagy letilthatja, illetve a már a számítógépen lévő eltárolt cookiek-kat is törölheti.  A cookie-k használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Az Adatkezelő honlapján a felhasználó már az első látogatás alkalmával tájékoztatást kap, illetőleg hozzájárulást adhat a hozzájárulást igénylő cookie-k használatához. Az Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan cookie-kat, amelyek segítségével harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A cookie-k elfogadása nem kötelező, azonban engedélyezésük hiányában lehetséges, hogy az oldal nem az elvárt módon működik.

A Társaság weboldala többek között a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics olyan cookie-kat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A cookie-k által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google LLC amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Társaság ennek megfelelően kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során személyes adataikat a GDPR szerinti harmadik országba (USA) továbbítja. Mivel a Google LLC nem kezel semmilyen adatot a saját javára, így adatfeldolgozónak minősül.

A Google LLC részt vesz a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó keretrendszerben, az EU-USA Adatvédelmi Keretrendszerben, illetve elvégezte a Keretrendszernek való megfelelését (tanúsítás időpontja: 2023. szeptember 14.). Ennek megfelelően a Társaság kijelenti, hogy a Google LLC, mint adatfeldolgozó a GDPR 45. cikkének megfelelő garanciával (megfelelőségi határozat) rendelkezik az Ön személyes adatainak egyesült államokbeli továbbítására.

A Google a továbbított információkat a weboldalnak az érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

A Társaság weboldalán használt cookie-k teljes listáját az alábbi táblázat foglalja össze:

Cookie neve

Célja

Mely személyes adatokhoz fér hozzá

Élettartama

SESSIONID

Böngésző munkamenet azonosítása

-

Böngésző bezárása

Google Analytics

 

 

 

_ga

Felhasználók megkülönböztetése

IP-cím, honlaplátogatási szokások

2 év

_gid

Felhasználók megkülönböztetése

-

24 óra

Facebook

 

 

 

act, c_user, csm, datr, fr, lu, p, presence, s, sub, x-src, xs

A Facebook Like gomb használata. Ennek során a cookie-kat a Facebook hozza létre. Kiírja a "Like"-ok számát, bejelentkeztek-e a Facebookra vagy sem. 

Itt olvasható a Facebook cookie-politikája:

https://www.facebook.com/

policies/cookies/

 

A Facebook több cookie-t használ, amelyek mindegyike a böngésző munkamenet végén lejár, a datr (2 év), a fr (2 hónap) és a lu (2 év) kivételével.

 

V. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

(1)    Az érintett bármikor részletes tájékoztatást kérhet írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adatai kezelésének módjáról, hozzáférhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, bizonyos esetekben pedig tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, élhet adathordozhatósághoz való jogával. továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban megadott elérhetőségeken. Az érintetti jogok érvényesítésére szolgáló kérelem formanyomtatványa itt érhető el; kérjük, ezt kitöltve juttassa el hozzánk személyesen, postai úton vagy elektronikusan. Kérjük, hogy ezen kérelmét a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez intézze, az adatvédelmi tájékoztató 3. pontjában megjelölt elérhetőségeken.

(2)    Az érintett törléshez és tiltakozáshoz való jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

(3)    A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

(4)     A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

 1. A rá vonatkozó személyes adatok;
 2. az adatkezelés célja(i);
 3. azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 4. az adatok tárolásának időtartama;
 5. a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 6. a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 7. a kezelt adatok forrása;
 8. a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

(5)    A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.

(6)    Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér.

(7)    Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

(8)    A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

(9)    A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül törli az érintettre vonatkozó adatokat:

 1. Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
 2. az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
 3. az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
 4. a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

(10) Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

 1. Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
 2. a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 3. közérdekből;
 4. archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
 5. jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

(11) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

 1. Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
 2. az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
 3. az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;

(12) Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:

 1. Az érintett ehhez hozzájárul;
 2. jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 3. más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 4. közérdek érvényesítéséhez szükséges.

(13) A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

(14) Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

 VI. Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő tevékenységi körönként a 4. (5) pontban meghatározott ideig tárolja, majd törli.

VII. Az adatok tárolásának módja, biztosítása

Adatkezelő az általa kezelt adatokat – papír formában székhelyén, míg elektronikus formában az Adatkezelő székhelyén, illetve 8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087 hrsz. alatt található szerverközpontjában őrzi.

Az (1) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);

illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

Az adatok védelme kiterjed különösen:

a jogosulatlan hozzáférésre;

megváltoztatásra;

törlésre;

véletlen sérülésre;

illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.

Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:

az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;

csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;

az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.

Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

 VIII. Eljárási szabályok

(1)    Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

(2)    Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

(3)    Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:

 1. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
 2. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 3. a kérelem túlzó.

(4)    A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:

 1. a kérelmet megtagadni;
 2. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

(5)    Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.

(6)     Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

(7)    Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé kerültek továbbításra.

(8)    Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

 • az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
 • az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

 IX. Kártérítés

(1)    Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.

(2)    Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.

(3)    Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

X. Jogorvoslat

(1)    Amennyiben kifogása, problémája van az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük, forduljon bizalommal az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez annak jelen tájékoztató 3. pontjában megjelölt elérhetőségein.

(2)    Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

(3)    Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: www.naih.hu.

 XI. Hatósági együttműködés

(1)    Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

(2)    Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az (1) pont szerinti esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

 

Legutolsó frissítés: 2024.01.01.

 

 

- vissza -

Please publish modules in offcanvas position.

Az oldal sütiket használ a tökéletesebb felhasználói élmények érdekében. Részletekért nézze meg az adatvédelmi nyilatkozatunkat. További részletek.