magyar angol német

HAZAFISÁG ISKOLÁJA


A Köznevelési törvény és a Nemzeti alaptanterv egyaránt hangsúlyosan jeleníti meg a hazafias nevelést, melynek érdekében egy élmény teli, hatékony és a tanintézmények egyéni igényeihez igazított programot ajánlunk az érdeklődő pedagógusoknak, iskolai közösségeknek.


A „Hazafiság Iskolája” elnevezésű program fő szervezője a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, mely civil szervezetként az ifjúság hazafias-honvédelmi nevelésének elkötelezett híve, valamint a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely létrehozója, résztulajdonosa és működtetője.

A hazafias-honvédelmi nevelést elősegítő pedagógiai programunk sikeres megvalósítását a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata is támogatja.


A program megvalósulási helye a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely (KEMPP), mely kiválóan alkalmas nagy létszámú csoportok fogadására és interaktív foglalkoztatására, komplex programok és különböző versenyek, vetélkedők színvonalas megrendezésére.

A pedagógiai programunkat úgy alakítottuk ki, hogy az illeszkedjen a Nemzeti alaptantervben meghatározott nevelési és oktatási célokhoz, a korosztályokhoz igazodóan segítse a különböző tantárgyak ismeretanyagának élményszerű kiegészítését. Természetesen a Katonai Emlékpark jellegéből adódóan a történelem tantárgy élvez elsőbbséget, de a csodás földrajzi elhelyezkedésünk lehetőséget biztosít a földrajz, a környezetismeret, a hon-és népismeret, a biológia tantárgyakhoz történő kapcsolódásra is.


Az iskolák igényeit is figyelembe vevő, 3-6 órás foglalkozás során a résztvevő tanintézmény osztály/csoportszámához igazodó foglalkozási helyet alakítunk ki, melyek egyrészt a KEMPP hadtörténelmi témájú kiállítási felületeihez, területeihez kapcsolódnak, másrészt pedig különböző interaktív programelemeket tartalmaznak.

A pákozdi Mészeg-hegyen kialakított Katonai Emlékpark az 1848-tól napjainkig tartó időszakot jeleníti meg élményszerű és szemléletes formában, melynek fő területei az alábbiak:

  • 1848/49 eseményei, kiemelten a Pákozd-Sukorói csata, valamint az aradi megtorlás
  • A sorkatonai szolgálat 136 éves története
  • A XX. század nagy háborúi (I. és II. világháború)
  • Napjaink hadserege és a magyarok részvétele a nemzetközi békefenntartásban.


A kiállítási területek bemutatásához kapcsolódó foglalkozásokat interaktív elemek egészítik ki, melyek lehetőséget biztosítanak a tartalmi részek hangsúlyozására, a kapcsolódó gyakorlati elemek kipróbálására, közösségi tevékenységekre, az egyéni és osztályszintű megmérettetésekre, a fizikai aktivitásra és az élményszint fokozására.


A programunkat elsősorban nagy létszámú iskolai közösségeknek ajánljuk. A helyszín mérete és a felkészült foglalkozásvezetők létszáma lehetővé teszi, hogy egyszerre akár 350-400 tanulót is fogadjunk. Természetesen kisebb létszámú iskolákat, diákcsoportokat is szívesen fogadunk.

A foglalkozási helyek tartalmi elemeit úgy alakítottuk ki, hogy azok 6 – 18 éveseknek, - vagyis általános iskolák első osztályosaitól a gimnáziumok, középiskolák, szakiskolák végzős diákjaikig egyaránt - hasznos és befogadható legyen. Természetesen a különböző évfolyamoknak, az életkori sajátosságokhoz és a tantárgyi követelményekhez kapcsolódó, különböző tartalmi elemeket és megvalósítási módszereket alkalmazunk.

A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely óvodai csoportok, illetve felsőoktatásban résztvevők, munkahelyi közösségek számára is biztosít programokat, azonban az itt ismertetett programunk célkorosztálya elsődlegesen általános- és középfokú iskolák diákjai. A programunk alapmotívuma a tanévhez igazodik, de tisztelettel ajánljuk nyári diáktáborok résztvevőinek is.


A Hazafiság Iskolája program első rendezvényére 2011. szeptember 9-én került sor, mellyel együtt a 2011/12-es tanévben 14 iskola, összesen 3.740 tanuló számára biztosítottuk a részvétel lehetőségét. A következő két tanévben hasonló volt a résztvevők létszáma és 2014 júniusában az első határon túli iskola, az Eperjesi Alapiskola is bekapcsolódott a Hazafiság Iskolája programunkba.

2014 őszén már a tízezredik résztvevő tanulót köszönthettük, s számunkra az is nagyon fontos, hogy a közel ötven rendezvényünkön több mint 800 pedagógus volt jelen. Az iskolaigazgatók, pedagógusok, tanulók és szüleik visszajelzései minden esetben pozitívak, melyet az is igazol, hogy már visszatérő iskolákról is szólhatunk.

2011 ősze óta 60 tanintézmény, közel 12.000 tanuló és több mint 900 pedagógus vált résztvevőjévé a Hazafiság Iskolája programunknak, s immár négy tanév és több mint félszáz rendezvény tapasztalatának feldolgozásával és beépítésével, folyamatosan fejlesztjük a programunkat, melyre Önöket is tisztelettel és szeretettel várjuk!


A programunkba történő bekapcsolódás menete:

  • kapcsolatfelvétel: Oláh László, szakmai főreferens, programszervező

olah.laszlo.62@gmail.com, ( +36 30/3 170 180 )

  • időpont egyeztetés

  • a program előkészítése (létszám-egyeztetés, csoportok kialakítása, foglalkozási helyek megtervezése, tartalmi elemeik összeállítása, részletes időbeosztás megtervezése…)

  • lehetőség szerint az iskola pedagógusainak előzetes felkészítése, mely hozzájárul a tanulók (családok) előzetes tájékoztatásához is.

A Hazafiság Iskolája program költsége a 2015/2016-os tanévben: 700 Ft/tanuló.

A szolgáltatás önköltsége több mint 2000 Ft/ tanuló lenne, azonban a programban résztvevő szervezetek hozzájárulása lehetővé teszi a 700 Ft-os, kedvezményes árat.
Ez az összeg magába foglalja a belépőjegyek árát, valamint a foglalkozások és a foglalkozási helyekhez szükséges fogyóanyagok teljes költségét is.


A pedagógiai programunkat elsődlegesen a Katonai Emlékparkban történő megvalósításra dolgoztuk ki, de az esetleges egyéni igények alapján, készek vagyunk a programunk más helyszíneken történő megrendezésére is, azonban ezek végrehajtását, annak munkaformáját, módszerét és költségeit egyedileg kell kialakítanunk.

Tisztelettel várjuk Önöket is Pákozdon,
a Hazafiság Iskolája pedagógiai programunkra!